Regulamin

REGULAMIN
Sprzedaży i przebiegu realizacji zamówień w FHU Mamar-Art
SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Informacje o Sprzedawcy
§2. Korzystanie z Serwisu
§3. Ochrona danych osobowych
§4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
§5. Próbki
ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§6. Zaproszenie do negocjacji
§7. Złożenie zamówień z użyciem Formularza
§8. Przyjęcie zamówienia. Zawarcie umowy
§9. Cofnięcie zamówienia
§10 Rozszerzenie zamówienia
ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW
§11. Płatność
§12. Dostawa Produktu
§13. Odbiór przesyłki
ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§14. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
§15. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16. Postanowienia końcowe
§17. Własność intelektualna
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Informacje o Sprzedawcy
1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i realizacji umów w FHU Mamar-Art, znajdującym się pod adresem internetowym www.mamar-art.pl (Regulamin)
2. Firma prowadzi działalność na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienia Kupujących ("Kupujący") zaproszeń oraz zawiadomień ślubnych i innych artykułów oraz dodatków weselnych lub związanych z imprezami podobnymi, takimi jak chrzest, komunia, rocznica, winietki (wizytówki z imionami i nazwiskami gości na stół), pudełka, opakowania na ciasto, podziękowania dla gości i dla rodziców, tablice stołów, księgi gości, menu weselne, zawieszki na alkohol, etykiety na butelki, próbki itp, zwanych dalej łącznie: "Produktami".
3. Wszelkie Produkty wykonywane w FHU Mamar-Art są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827)
4. Właścicielem Serwisu ("Sprzedawca") jest: Mariusz Dacyl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: FHU Mamar-Art Mariusz Dacyl, pod adresem: Wolica 124, 38-200 Jasło, NIP: 685-198-95-63, Regon: 180316350, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Nr rachunku bankowego i nazwa Banku: 07 1020 2964 0000 6402 0096 7604, PKO BP
5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:
a. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail:
b. Przez telefon kontaktowy: 605 162 555; 609 442 828 - w dni robocze, w godzinach od 8 do 18. Kontakt ze Sprzedawcą przez telefon może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia opłat telefonicznych jak za połączenie telefoniczne według stawki operatora. Nie pobiera się wyższych niż wynikające z tych stawek opłat za korzystanie z linii telefonicznej.
c. osobiście :
- w siedzibie Sprzedawcy Wolica 124, 38-200 Jasło - po uprzednim uzgodnieniu, umówieniu telefonicznym
6. Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny robocze uważa się godziny w dniach roboczych od 8 do 18.
7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego, w uzupełnionym formularzu.
8. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Serwisu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Produktów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji.
§2
Korzystanie ze Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. uprzednia akceptacja Regulaminu – następuje ona z chwilą dokonania pobrania formularza, a jeśli Kupujący otrzymał formularz inną drogą, w chwili wysłania szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
b. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego.
2. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
3. Do korzystania z Serwisu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
5. Kupujący dokonuje zakupu poprzez wysłanie formularza zamówienia.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
7. Za wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie realizacji zamówienia, skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy.
8. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała (np. sytuacja, gdy Produkt odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).
9. Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Produkt nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.
§3
Ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
przy składaniu zamówienia:
- obowiązkowo: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
- nieobowiązkowo: adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, dane osoby upoważnionej do odbioru przesyłki: imię, nazwisko, numer telefonu (jeśli jest inna niż Kupujący), dane do faktury (NIP), zdjęcia, inne dodatkowe informacje. Jeżeli Kupujący wskazuje inną niż on sam osobę upoważnioną do odbioru przesyłki, to za jej działania lub zaniechania odpowiada jak za własne.
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń i komunikacji z Kupującymi, na co Kupujący wyraża zgodę. Sprzedawca może wykorzystywać także dane osobowe Kupujących w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę na zasadach określonych w §4.
5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
- Pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Serwis;
- Wydzierżawiający serwer, na którym znajduje się serwis;
- Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Serwis.
§4
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej
1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Zakupu lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w polu „wypisz mnie z Newslettera” na stronie Serwisu www.mamar-art.pl
3. Każdemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu.
4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.
§5
Próbki Produktów
Kupujący ma możliwość otrzymania próbek Produktów wykonanych uprzednio przez Serwis w ilości do 4 (czterech) sztuk w cenie podanej na stronie, właściwej dla danego produktu. Do ceny dolicza się koszt przesyłki który podany jest na właściwej stronie dla danego produktu. Próbki wybierane są losowo ze wskazanej przez Kupującego kolekcji. Tekst jest przykładowy i zawiera dane losowo. W przypadku próbki ze zdjęciem, jest ono również wybierane losowo; Kupujący nie ma możliwości użycia indywidualnego zdjęcia przy próbce. Wysyłka próbek następuje poprzez Pocztę Polską, przesyłką poleconą - ekonomiczną lub priorytetową, zgodną z wyborem Kupującego
ROZDZIAŁ II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY
§6
Zaproszenie do negocjacji
1. Treści zawarte na stronie Serwisu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów znajdujących się na stronie Serwisu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie.
3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.
4. Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez użycie - uzupełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej
§7
Złożenie zamówienia z użyciem Formularza
1. Składa się ono z następujących etapów:
a. Kupujący wysyła formularz zawierający szczegóły oczekiwanego Zamówienia;
b. Grafik Sprzedawcy sporządza Projekt - według szczegółów określonych przez Kupującego w formularzu;
c. Kupujący może zgłaszać poprawki do Projektu aż do wypracowania satysfakcjonującej go wersji Projektu
d. Kupujący akceptuje Projekt i składa Zamówienie;
e. Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Określenie szczegółów zamówienia
2. Kupujący, akceptuje Regulamin najpóźniej przy wysłaniu szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
3. Złożenie Zamówienia poprzez Formularz wygląda następująco:
a. Kupujący pobiera ze strony Produktu który go interesuje właściwy dla danego Produktu Formularz zamówienia;
b. podaje on dane osobowe wskazane w par. 3
c. wybiera on formę płatności oraz wysyłki;
d. podaje on:
- ilość zamawianych Produktów, ze wskazaniem - w przypadku zaproszeń, ile ma być spersonalizowanych, ile wykropkowanych, w przypadku zawiadomień - ile ma być spersonalizowanych, a ile wykropkowanych
- listę gości - jeśli w zaproszenia mają być wpisani zapraszani goście (należy umieścić ją w formularzu, w znajdującej się tabeli). Lista gości jest wykorzystywana w Zaproszeniach w takiej formie, w jakiej Sprzedawca otrzymuje ją od Kupującego, nie ingeruje w jej treść ani błędy, np. ortograficzne (błędy w nazwiskach czy imionach gości).
- wzór zaproszenia;
- wzór wnętrza (szaty graficznej);
- numer czcionki;
- napis na okładce zaproszenia i zawiadomienia;
- kolor tasiemki
- rodzaj papieru
- wzór koperty i ich ilość;
- treść zaproszenia
- dodatkowe uwagi:
e. bezpośrednio przed przesłaniem szczegółów Zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami zamawianego Produktu (opisem i informacjami o nim, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), sposobem porozumiewania się ze Sprzedawcą, łącznej cenie wraz z podatkami, opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy.
f. najpóźniej na początku składania Zamówienia Kupujący uzyskuje jasne i czytelne informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności
g. Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go.
h. Kupujący wysyła Formularz zamówienia do Sprzedawcy na adres email: .
4. Jedno Zamówienie może dotyczyć minimum 20 sztuk jednego wzoru Zaproszenia i/lub Zawiadomienia. Przy zamówieniach poniżej 20szt doliczana jest dodatkowa opłata za przygotowanie projektu w wysokości 20zł (za każdy projekt poniżej 20szt).
Wysłanie Projektu
5. Po otrzymaniu szczegółów Zamówienia, grafik (działający w imieniu Sprzedawcy) wysyła Kupującemu, na e-mail, w formacie PDF, w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania Zamówienia sporządzony na podstawie danych zawartych w Formularzu Projekt Produktu, zwany dalej: "Projektem". Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie Projektu.
6. Wysłanie Zamówienia nie rodzi po stronie Kupującego obowiązku jego późniejszej akceptacji ani zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
7. Na Projekcie elementy upiększające są zaznaczone symbolicznie, w którym będą miejscu, nie ukazują koloru i faktury.
8. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do Projektu, opisując je w e-mailu do grafika. Grafik po otrzymaniu zgłoszenia poprawek prześle Kupującemu poprawiony Projekt , w terminie 1-2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poprawek. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na poprawienie Projektu.
Kupujący ma prawo jeden raz bezpłatnie zmienić nr czcionki. Każda kolejna zmiana jest płatna w cenie 5zł.
Zgłaszanie pozostałych poprawek jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu.
9. Na etapie od złożenia Zamówienia do akceptacji Projektu Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kwotą 20zł za przygotowanie projektu. W szczególności Sprzedawca może odmówić sporządzenia Projektu lub uwzględniania poprawek, w przypadku
- błędów w procesie składania Zamówienia;
- gdy sporządzanie Projektu lub rozpatrzenie zgłoszonych poprawek wymagałoby nadmiernego nakładu pracy, czasu lub środków;
- gdy istnieją wątpliwości co do przestrzegania przez Kupującego Regulaminu;
- gdy istnieją wątpliwości co do wiarygodności lub tożsamości Kupującego.
Akceptacja Projektu (złożenie Zamówienia)
10. Akceptacja odbywa się poprzez odpowiedź przez Kupującego drogą email o zatwierdzeniu projektu. Odpowiedź powinna być jasna i zrozumiała.
11. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności iż brak jest błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych, literówek. Po akceptacji Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu, personalizacji, rodzaju, koloru, papieru oraz elementach ozdobnych. Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu. Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt o takiej treści i w takiej formie, w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.
12. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.
13. Sprzedawca ma obowiązek - najpóźniej z chwilą złożenia oferty przez Kupującego, będącego konsumentem, uzyskania jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.
Potwierdzenie złożenia zamówieniach
14. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie Zamówienia drogą elektroniczna (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego w formularzu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Produktu u Sprzedawcy.
§8
Przyjęcie zamówienia. Zawarcie Umowy
1. Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym przez Kupującego Projekcie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.
2. W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do dnia dostarczenia Produktu, Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu konsumentem, na jego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia. Po zawarciu Umowy następuje Sprzedawca wykonuje Produkty, w razie potrzeby drukuje je i wykańcza.
§9
Cofnięcie zamówienia
1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Produktu lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.
§10
Rozszerzenie zamówienia
Kupujący może zamówić dodatkowe ilości zamówionych Produktów (np. dodatkowe zaproszenia). Minimalna ilość dodatkowych Zaproszeń przy domawianiu to 10 sztuk. W związku z czym bardzo prosimy o rozważenia zamówienia od razu większej ilości zaproszeń (np. w ilości około 10 sztuk), gdyż przydają się zaproszenia awaryjne. Przy rozszerzeniu Zamówienia dopuszczalne są drobne zmiany w tekście, np. zmiana daty potwierdzenia przybycia.
ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMOWY
§11
Płatność
1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty pakowania, przygotowania paczki oraz transportu).
2. Przy złożeniu zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
3. Kupujący dokonuje zapłaty za Produkt w następujących formach płatności:
a. Przelew
Wpłata należności za zamówienie bezpośrednio na wskazane przez Serwis konto. W tytule przelewu należy podać nazwiska nowożeńców i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
b. Pobranie – płatność przy odbiorze
c. Gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu.
4. Sprzedawca nie może żądać od Kupującego będącego konsumentem opłaty za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty przewyższającej poniesione przez Sprzedawcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.
5. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
• List polecony ekonomiczny Poczta Polska – koszt [6 zł]
• List polecony priorytetowy Poczta Polska – koszt [8 zł]
• Przesyłka kurierska Pocztex (przedpłata) - koszt [14 zł]
• Przesyłka kurierska Pocztex (pobranie) - koszt [18 zł]
• Przesyłka kurierska UPS (przedpłata) - koszt [19 zł]
• Przesyłka kurierska UPS (pobranie) - koszt [24 zł]
• Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Produktu).
W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
6. Koszt wysyłki uzależniony jest od produktu i formy płatności i wynosi od 6 zł do 24 zł.
7. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać fakturę VAT, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. W takim wypadku Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
9. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.
§12
Dostawa Produktu
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowania projektu Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami wysyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
3. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
4. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.
5. Z chwilą wydania Kupującemu będącemu konsumentem Produktu przechodzi na niego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi (doręczycielowi), jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika (doręczyciela) przez Kupującego będącemu konsumentem.
§13
Odbiór przesyłki
1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
2. Z chwilą przekazania Produktu do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
3. Doręczyciel doręcza przesyłkę w godzinach od 8 do 18 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo. Jeśli Kupujący nie odbierze Produktu w terminie 10 dni od dnia pozostawienia awiza, Sprzedawca może odstąpić od Umowy i zwrócić Kupującemu uiszczoną kwotę Ceny pomniejszoną o koszty zwrotnej przesyłki Produktu w terminie 14 dni od doręczenia przesyłki zwrotnej.
5. W momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, w obecności Doręczyciela:
• Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
• Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
• Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
• Jeśli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony.
6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Produkt jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać:
• Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
• Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko, numer PESEL) oraz adres zamieszkania Kupującego;
• Numer zamówienia;
• Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
• Wskazanie Produkt;
• Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
8. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje:-
- paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli wyraził chęć jej otrzymania;
- niniejszy Regulamin;
9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.
ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE
§14
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§15
Rękojmia i postępowanie reklamacyjne
1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania - ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).
5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6 Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, rodzaj papieru, kolor tasiemki);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar zaproszenia)
c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy)
ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§16
Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.mamar-art.pl w taki sposób, aby
- Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
- Kupujący oraz Sprzedawca mogli odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje Regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”.
2. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.mamar-art.pl Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali zamówienia, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie odstąpi od zamówienia, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Produktu należy kierować na adres e-mail: Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
5. Prawem właściwym dla stosunków prawnych wynikłych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
7. Sprzedawca może przenieść Sklep na inny podmiot lub wnieść go aportem do spółki lub innego podmiotu. W takim przypadku on lub nabywca/spółka zawiadomi Kupujących; stosuje się wówczas przepisy o zmianie Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 16.03.2015r i ma zastosowanie do umów o wykonanie zamówienia zawartych od tego dnia.
§17
Własność intelektualna
1. Produkty mogą stanowić przedmiot prawa autorskiego lub innego prawa własności intelektualnej/przemysłowej, zwłaszcza te, ze względu na estetyką, niepowtarzalność i oryginalność wzorów, nowoczesne rozwiązania i pomysły. Stanowią one wytwór pracy twórczej, łączącej dobór rozwiązań kolorystycznych oraz ciekawych pomysłów na aranżację weselnych sal, urozmaicenie imprez i okoliczności z nią związanych.
2. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
3. Na mocy Umowy o wykonanie zamówienia Kupujący nie uzyskuje żadnych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej i przemysłowej do Produktów, nabywa on jedynie egzemplarze tych Produktów oraz prawo do wykorzystywania ich na weselu lub imprezie - w zakresie wynikającym z ich treści oraz rodzaju.
4. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Produktów, w szczególności powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, zamieszczanie na stronach internetowych, publiczne udostępnienia, wykonywanie produktów na ich bazie (opracowania), stanowić będzie naruszenie praw Sprzedawcy i rodzi odpowiedzialność prawem przewidzianą.